Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR)

1. Správce osobních údajů
Společnost cadconsulting, spol. s r.o., se sídlem Argentinská Office Building, Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 24249343 (dále jen „správce”) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů
· přímo od subjektu údajů
· veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
· adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
· popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)
· další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
· údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)

5. Kategorie subjektu údajů
· zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
· zaměstnanec správce
· dodavatel služby
· jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
· uchazeč o zaměstnání

6. Kategorie příjemců osobních údajů
· velkoobchodníci
· finanční správa
· veřejné ústavy, úřady
· zpracovatel
· smluvní partneři
· státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
· další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7. Účel zpracování osobních údajů
· účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
· jednání o smluvním vztahu
· plnění smlouvy
· ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
· archivnictví vedené na základě zákona
· výběrová řízení na volná pracovní místa
· plnění zákonných povinností ze strany správce
· ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu zpracovávat tyto údaje:
– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby,
– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů
1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
– účelu zpracování,
– kategorii dotčených osobních údajů,
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– Požádat správce o vysvětlení.
– Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
– Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
– Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový orgán, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů.
– Postup podle odstavec 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.